groendaken groenpalet logo
Groenpalet

Aanleg en onderhoud van groendaken

Waterbeheer in verstedelijkte gebieden

Waterbeheer in Verstedelijkte Gebieden

Ontdek de Uitdagingen en Oplossingen

Waterbeheer in verstedelijkte gebieden: Een confrontatie met verschillende uitdagingen tussen comfortabel stadleven en duurzaam waterbeheer. Enkele van de belangrijkste uitdagingen zijn:

Waterbeheer in verstedelijkte gebieden, oplossingen

Welke uitdagingen hebben verstedelijkte gebieden op vlak van waterbeheer?

 1. Overstromingsrisico’s: Verstedelijkte gebieden hebben vaak verhard oppervlak in de vorm van wegen en gebouwen, wat de natuurlijke infiltratie van water belemmert. Dit kan leiden tot overstromingen, vooral tijdens hevige regenval. Het verminderen van overstromingsrisico’s vereist geavanceerd stedelijk waterbeheer en adequaat ontwerp van afwateringssystemen.

 2. Stedelijke hitte-eilanden: Verstedelijkte gebieden hebben de neiging om warmer te zijn dan omliggende landelijke gebieden, een fenomeen dat bekend staat als het stedelijke hitte-eiland effect. Verharding, gebrek aan groene ruimten en warmte-absorberende materialen dragen hieraan bij. Dit kan leiden tot hogere temperaturen en een verhoogd energieverbruik voor koeling. Goed waterbeheer, zoals het bevorderen van groene infrastructuur en waterpartijen, kan helpen dit effect te verminderen.

 3. Waterkwaliteit: Stedelijke gebieden produceren vaak verontreinigd afvalwater van industriële processen, huishoudelijke activiteiten en verkeer. Het beheer van afvalwater en de bescherming van oppervlaktewateren en grondwateren zijn cruciaal om de waterkwaliteit te handhaven. Effectieve waterzuiveringssystemen en bewustmakingsprogramma’s zijn van belang.

 4. Watertekort: Ondanks het feit dat stedelijke gebieden soms overvloedig water hebben, kunnen ze ook geconfronteerd worden met watertekorten. Een ongecontroleerd watergebruik, slecht waterbeheer en klimaatverandering kunnen bijdragen aan watertekorten. Efficiënt watergebruik, hergebruik van water en het bevorderen van bewustzijn zijn nodig om dit probleem aan te pakken.

 5. Infrastructuurveroudering: Veel stedelijke waterinfrastructuursystemen zijn verouderd en niet ontworpen om de huidige stedelijke bevolkingsgroei en klimaatverandering te accommoderen. Het upgraden van waterinfrastructuur is vaak kostbaar en complex, maar het is noodzakelijk om de duurzaamheid en veerkracht van stedelijke waterbeheersystemen te verbeteren.

Groene steden: kunnen Hittedoden vermijden

Aanpak van Waterbeheeruitdagingen in verstedelijkte gebieden

Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een geïntegreerde aanpak waarbij steden werken aan duurzaam waterbeheer, het bevorderen van groene infrastructuur, bewustmaking van de gemeenschap en investeringen in moderne waterinfrastructuur.

Hoe kan de Ladder van Lansink hier antwoord op bieden?

De ladder van Lansink is een hiërarchisch afvalbeheermodel dat is ontworpen om de prioriteiten in afvalverwerking te structureren. Het kan ook enige relevantie hebben bij het benaderen van waterbeheer in stedelijke gebieden, met name in relatie tot afvalwater en waterkwaliteit. De ladder van Lansink bestaat uit verschillende treden, en elk trede vertegenwoordigt een benadering voor afvalverwerking. Hier is een mogelijke interpretatie van hoe de ladder van Lansink enkele aspecten van waterbeheer in stedelijke gebieden kan aanpakken:

Waterbeheer in verstedelijkte gebieden via de Ladder van Lansink

Ladder van Lansink voor waterbeheer in stedelijke gebieden

 1. Preventie en reductie (bovenaan de ladder): De hoogste prioriteit volgens de ladder van Lansink is het voorkomen van afvalproductie. In het geval van waterbeheer zou dit kunnen worden vertaald naar maatregelen om waterverbruik te verminderen, waterbesparende technologieën te bevorderen en bewustmakingscampagnes over efficiënt watergebruik te voeren.

 2. Hergebruik van water: De volgende trede op de ladder is hergebruik. Stedelijke gebieden kunnen systemen implementeren voor het opvangen en hergebruiken van regenwater, grijs water (afvalwater van huishoudelijke activiteiten, behalve toiletspoeling), en zelfs gezuiverd afvalwater voor niet-potabele toepassingen zoals irrigatie van groene ruimten.

 3. Recycling en terugwinning: Dit zou kunnen worden vertaald naar het recyclen van afvalwater. Moderne waterzuiveringsinstallaties kunnen worden ontworpen om waardevolle stoffen uit afvalwater te halen, zoals het terugwinnen van energie of het winnen van nuttige chemicaliën.

 4. Verbranding (energieherwinning): In de context van waterbeheer kan dit gerelateerd zijn aan het gebruik van geavanceerde technologieën die energie uit waterzuiveringsprocessen halen, waardoor duurzame energiebronnen ontstaan.

 5. Storten (als laatste redmiddel): De onderste trede van de ladder vertegenwoordigt storten, wat in het geval van waterbeheer zou kunnen betekenen dat onbehandeld afvalwater in het milieu wordt geloosd. Dit is in de meeste gevallen onwenselijk vanwege de mogelijke schade aan ecosystemen en de volksgezondheid.

Structuur voor duurzaam waterbeheer

De ladder van Lansink biedt dus een structuur die kan worden toegepast op waterbeheer in stedelijke gebieden door te benadrukken dat preventie, hergebruik en recycling prioriteit moeten hebben boven meer schadelijke praktijken zoals storten. Het stimuleert een duurzame en geïntegreerde benadering van waterbeheer in stedelijke omgevingen.

Bron: Gent Klimaatstad

Duurzaam Waterbeheer: hergebruik van water

Hoe kan de aanleg van groendaken hierop een antwoord bieden?

De aanleg van groendaken kan een effectief antwoord bieden op verschillende uitdagingen binnen het stedelijk waterbeheer, en het past goed in de context van duurzaamheid en de ladder van Lansink. Hier zijn enkele manieren waarop groendaken kunnen bijdragen:

Groene steden: Groendak Waterbuffering: Wat is het nut van een Groendak?

Groendaken inzetten voor een duurzaam Waterbeheer in Verstedelijkte Gebieden

 1. Waterretentie en -beheer: Groendaken absorberen regenwater en verminderen de hoeveelheid oppervlakteafvoer, waardoor het risico op overstromingen in stedelijke gebieden wordt verminderd. Dit draagt bij aan een beter waterbeheer door de natuurlijke infiltratie te bevorderen en de druk op het stedelijke afwateringssysteem te verminderen.

 2. Hitte-eilandeffect verminderen: Groendaken dragen bij aan het verminderen van het stedelijke hitte-eiland effect doordat ze minder warmte absorberen dan conventionele dakbedekkingen. Dit kan leiden tot een koeler microklimaat in stedelijke gebieden en verminderde behoefte aan kunstmatige koeling.

 3. Waterkwaliteit verbeteren: Groendaken filteren regenwater en verminderen de hoeveelheid verontreinigingen die in de riolering terechtkomen. Hierdoor wordt de waterkwaliteit verbeterd, aangezien het water dat van groendaken afloopt vaak schoner is dan water dat van conventionele daken afstroomt.

 4. Hergebruik van regenwater: Groendaken kunnen worden geïntegreerd in systemen voor het opvangen en hergebruiken van regenwater. Het opgevangen regenwater kan worden gebruikt voor irrigatie, het doorspoelen van toiletten, en andere niet-potabele toepassingen, waardoor de vraag naar drinkwater wordt verminderd.

 5. Bevordering van biodiversiteit: Groendaken bieden leefruimte voor planten en insecten, waardoor de biodiversiteit in stedelijke gebieden wordt bevorderd. Dit draagt bij aan het herstel van ecologische balans en ondersteunt de natuurlijke omgeving.

 6. Energie-efficiëntie: Groendaken bieden isolatie, wat kan leiden tot energiebesparingen in gebouwen vooral door het verminderen van de behoefte aan koeling in de zomer.

Problemen waterafvoer plat dak

Conclusie

Door groendaken te bevorderen en te implementeren, kunnen stedelijke gebieden positieve stappen zetten in de richting van duurzaam waterbeheer, het verminderen van negatieve milieu-impact en het creëren van gezondere, meer veerkrachtige steden. Het past goed bij de principes van de ladder van Lansink door het accent te leggen op preventie, hergebruik en recycling.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe groendaken kunnen ingezet worden voor een duurzaam waterbeheer in verstedelijkte gebieden? Stel je vraag hier, we helpen je graag verder.

Biodiversiteitsdak